nhl's reglement

NHL’S VEDTEKTER

REVIDERT I 2015

§ 1

NAVN , FORMÅL OG HOVEDSETE

Forbundets navn er Norges Hunder Landsforbund (NHL) stiftet i 1951
Forbundets formål er å fremme interessen for hundesaken, i å arbeide aktivt for å fremme våre hunderaser.

Dette søkes nådd ved b.a. føring av NHL’s register for hunder og påse at utstillinger,skue,lydighet og brukskonkurranser blir avholt.

Forbundet står arrangementsmessig og økonomisk ansvarlig av overnevnte aktiviteter.
Forbundets hovedsete bør ligge i østlandsregionen

§ 2

ORGANISASJONEN

Forbundet er delt opp i avdelinger/klubber.

Avdelingens virkeområde skal godkjennes av forbundets hovedstyre.
Forbundes arbeid og regnskapsår er perioden 1 januar til 31 desember
Kasserer skal til enhver tid holde kartotek over avdelingens og forbundets medlemmer i ajourført tilstand

§ 3

GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er forbundets høyeste myndighet og alle medlemmer har rett til å møte.

Stemmerett har de som har vært medlemmer i minst 6 mnd forut for generalforsamlingen og har betalt kontingent innen 31 januar det året generalforsamlingen avholdes.
Møteplikt har alle som innehar verv som velges på Generalforsamlingen.

Det samme gjelder for en representant for hver avdeling, undergrupper og laug.
Ved Generalforsamlingen føres det protokoll.
Generalforsamlingen avholdes hvert år innen 15 februar og etter arbeids og regnskapsårets utgang.
Ekstraordinær Generalforsamling avholdes når minst 1/3 av medlemmene krever det, eller hovedstyret ønsker det.

Her gjelder samme regel for medlemskap som for stemmerett på ordinær Generalforsamling.
Innkalling til Generalforsamlingen innen 3 uker før ordinær, eller 14 dager før ekstraordinær Generalforsamling.

Innkallingen skal inneholde alle saker som skal opp til behandling.
Generalforsamlingen åpnes av Hovedstyrets leder.
Følgende se skal behandles.
Valg av møtedirigent
Valg av 2 referenter og protokollfører
Årsberetning fra siste arbeidsår fra hovedstyre og avdelinger
Forbundets regnskap for siste arbeidsår, revidert med revisors skriftlige godkjennelse.
Innkommende forslag
Hovedstyrets forslag til budsjett.
Valg.
Hovedstyre består av Leder, nestleder, sekretær, kasserer, 1-3 styremedlemmer og 2 vararepresentanter.
Alle vedtak på Generalforsamlingen, unntatt vedtekstendringer og forbundets oppløsning fattes ved alminnelig flertall.

Forbundets oppløsning og vedtekstendringer krever ¾ flertall. Ved stemmelikhet avgjør Hovedstyrets leder.
Hovedstyret er ansvarlig for gjennomføringen av Generalforsamlingen.
Alle vedtak fattet av Generalforsamlingen gjøres gjeldene omgående, med unntak av kontingent forhøyelser som gjelder fra neste medlemsår.

§ 4

HOVEDSTYRET

Hovedstyret er forbundets høyeste myndighet mellom Generalforsamlingene.
Hovedstyret ivaretar NHL’s daglige drift.

Leder eller den han bemyndiger representerer forbundet utad.

Hovedstyret anbefaler opprettelse av, og evnt nedleggelse av avdelinger og spesialklubber.

Hovedstyret kan også oppta samarbeid med spesialklubber etter godkjennelse av generalforsamlingen.

Hovedstyret berammer utstillinger og skuer etter søknad fra avdelingene innen rammene av utstillingsreglene til NHL.
Hovedstyret har ansvaret for sekretariatet og eller ansetter, medvirke og bevilge midler til markedsføring i forbundets regi.

§ 5

MEDLEMSKAP, UTMELDELSE, EKSKLUSJON OG KONTIGENT

Medlemskapet er delt inn i 3 grupper.

Hovedmedlem,

Jr medlem (under 18 år) og

Familiemedlem.

Familiemedlemskapet kan bare tilknyttes hovedmedlemskap.
Medlemskontigenten betales direkte til forbundets konto, eller kasserer.

Kasserer fører kartotek over medlemmene.

For nye medlemmer som innbetaler kontigenten etter 1 oktober, gjelder kontigenten for påfølgende år.
Utmeldelse må skje skriftlig til forbundet og får umiddelbar virkning. Innbetalt års kontingent refunderes ikke.
Avdelinger eller minst 2/3 av medlemmene kan foreslå for forbundet å ekskludere medlemmer som ikke opptrer lojalt ovenfor forbundet eller fattede vedtak, eller som skader felles interesser eller av andre grunner i henhold til forbundets vedtekter.

Eksklusjon avgjøres av Hovedstyret.
Forslag til eksklusjon av medlemmer som står tilsluttet forbundet direkte, kan fremmes av hovedstyret etter samme retningslinjer som 4 ledd.

§ 6

DET SENTRALE AVLSRÅD

Det sentrale avlsråd består av leder og 2 styremedlemmer som blir valgt på Generalforsamlingen for 2 år av gangen.

Avlsrådet har ansvaret for NHL’s register av avlshanner, hannhunder kan meldes til kartoteket mot en avgift, som blir fastsatt av Hovedstyret

§ 7

KOMITEER

Forbundets organer oppnevner komiteer og bevilger midler til disse for å løse eller ivareta spesielle oppgaver

§ 8

ÆRETSMEDLEMSKAP

Æretsmedlemskap i NHL skal godkjennes av Hovedstyret og utdeles på Generalforsamlingen

§ 9

OPPLØSNING AV LOKALAVDELINGER

Avdelinger som nedlegges må sende inn opplysninger over aktiva avsluttet samme dag som nedleggelsen bestemmes, og overføre alt til forbundet uten unødig opphold. Blir det ikke dannet ny avdeling innen 2 år, overtar forbundet midlene.

§ 10

OPPLØSNING AV FORBUNDET

Oppløsning av forbundet kan skje hvis det besluttes av Generalforsamlingen på 2 hverandre påfølgende mæter med minst 3 mnd mellomrom.

For gyldig vedtak kreves det hver gang ¾ fletall av de fremmøtte representanter.

Ved oppløsning av forbundet tilfaller dets midler formål eller institusjoner til fremme av hundesaker, eller avgjøres av Generalforsamlingen.

§ 11

VEDTEKTSENDRINGER

Forandringer av disse vedtekter kan kun skje på Generalforsamlingen med ¾ flertall av de fremmøte representanter.

Forslag herom må være hovedstyre i hende senest innen 1 desember.